EconomSys
Logo UtilStudio

Fakturácia - EconomSys


Automatická fakturácia

Využitie automatickej fakturácie

Automatická fakturácia nájde uplatnenie najmä pri pravidelnom vystavovaní opakujúcich sa faktúr, predfaktúr, objednávok, cenových ponúk a pod. S využitím automatickej fakturácie môžete pravidelne, napríklad mesačne alebo ročne, vystavovať doklady odberatelom, ktorých zoznam sa výrazne nemení. Napríklad takto môžete vystavovať faktúry k prenájmu priestorov, automobilov, pozemkov a pod. Faktúry za spotrebu energií, vody alebo stočného. Faktúry za parkovné miesta, odvoz odpadu, rôzne poplatky, napríklad za psa, káblovú televíziu, internetové pripojenie, použitie priestorov a pod.

Použitie automatickej fakturácie

Automatická fakturácia vo fakturácii EconomSys je veľmi flexibilná. Umožňuje vám zaradiť jednu odberateľskú adresu do viacerých adresných skupín. Takto vytvoreným skupinám potom môžete nastaviť rôzne užívateľom definované fakturačné položky. Napríklad skupine odberateľov s názvom Nájomníci nastavíte fakturačné položky, ako je nájom a spotreba energií. Skupine odberateľov s názvom Parkovisko, pripojíte fakturačnú položku parkovné. Skupine odberateľov s názvom Obyvatelia pripojíte fakturačné položky, ako je cena za odvoz odpadu, či poplatky za prenájom hrobového miesta, internetové pripojenie a pod.

Fakturácia umožňuje definovať si vlastné fakturačné položky a tieto pripájať k jednotlivým odberateľom, prípadne používať položky fixné, spoločné pre všetky vystavené doklady v danej dávke.

Ak sa pomylite pri vystaveni faktúr, je tieto možné jednoducho zmazať a vystaviť znova. Prípadne môžete každú faktúru alebo iný takto vystavený doklad upraviť individuálne.

Ako začať?

Na začiatok odporúčame pozrieť si ukážkové video, ktoré vám názorne, krok za krokom, ukáže postup nastavenia automatickej fakturácie. Pred začiatkom spustenia automatického vytvárania dokladov odporúčame zálohovať si vašu databázu, aby ste sa mohli kedykoľvek bez problémov vratiť do stavu pred začiatkom fakturovania a celý proces bez problémov zopakovať.

Copyright © 2020 UtilStudio, s.r.o. - UtilStudio.com