EconomSys
Logo UtilStudio

Fakturácia - EconomSys

Fakturačný program so skladom


Pre firmy a živnostníkov - Zdarma na stiahnutie

EconomSys je jednoduchý a spoľahlivý fakturačný softvér pre operačný systém Windows ®. Umožňuje vystavovať, vyhľadávať a tlačiť faktúry, objednávky, zálohové faktúry, dodacie listy, príjemky a výdajky zo skladu, evidenciu bezhotovostných aj hotovostných platieb až po exporty do účtovných systémov. Vystavené faktúry, ako aj iné doklady, je možné priamo z programu odosielať emailom. Fakturácia umožňuje aj automatické vystavovanie opakujúcich sa faktúr za rôzne služby, nájmy, parkovné a pod. Fakturačný systém je možné prevádzkovať samostatne ako aj v počítačovej sieti. Údaje sú uchovávané v bezpečnej a bezplatnej transakčnej SQL databáze, ktorá je súčasťou inštalácie a stará sa o integritu a spoľahlivé uloženie vašich údajov. To znamená, že aj pri častých výpadkoch elektriny alebo náhodných vypnutiach vášho PC zostanú uložené údaje neporušené. Pre viac informácií si pozrite obrázky softvéru, video ukážky a detailnejší popis vlastností systému. Fakturácia je v slovenskom, českom a anglickom jazyku.

Použitie programu Fakturácia

Fakturačný softvér EconomSys je určený najmä pre SZČO a pre firmy, ktoré si dávajú spracovávať svoje účtovníctvo externým účtovným firmám. Spoľahlivú transakčnú SQL databázu ocenia najmä podnikatelia, ktorí vyžadujú spoľahlivo fungujúci fakturačný program, bez výpadkov a bez straty údajov, za prijateľnú cenu. Systém nájde uplatnenie aj v organizáciach, kde je vyžadovaný zdieľaný prístup k údajom v sieti počítačov. Týka sa to tak prístupu ku dokladom, ako sú objednávky, predfakúry, faktúry, dodacie listy, obchodné prípady - zákazky a pod. ako aj spravovania evidencie skladu a skladových pohybov. Pokiaľ má vaša firma prevádzky vzdialené ďaleko od seba a disponuje vysokorýchlostným internetovým pripojením, je možné, v sieťovej verzii softvéru, vystavovanie dokladov, či evidenciu skladu vykonávať cez internet.

Obrázky programu


Fakturácia so skladom - EconomSys
Fakturácia so skladom
Faktúra
Faktúra
Položky faktúry
Položky faktúry
Skladová karta
Skladová karta
Výdajka zo skladu
Výdajka zo skladu
Kategórie skladových kariet s vyhľadávaním
Kategórie kariet
Adresár firiem
Adresár zákazníkov
Tlač faktúry
Tlač faktúry
Skladová karta - tlač
Tlač skladovej karty
Tlač výdajky zo skladu
Tlač výdajky
Príjmový pokladničný doklad
Príjmový doklad
Výdavkový pokladničný doklad - tlač
Výdavkový doklad
Tlač štítkov z adresára
Tlač štítkov
Náhľad obrázka zo skladovej karty
Obrázok zo skladovej karty
Obchodný prípad - zákazka
Zákazka - obchodný prípad
Tlač zákazky
Tlač zákazky
Nastavenie programu
Nastavenie programu
Šípka vľavo
Šípka vpravo

Fakturácia

Vystavovanie faktúr, predfaktúr, dodacích listov, evidencia objednávok, zákaziek, pokladničných dokladov, vytváranie cenových ponúk


Fakturácia umožnuje vykonať celý proces spracovania obchodného prípadu od zaevidovania prijatej objednávky až po vystavenie faktúry a expedovanie tovaru. Z evidovanej alebo importovanej objednávky môžete vytvoriť predfaktúru alebo vystaviť faktúru, jedným kliknutím. Pokiaľ fakturujete položky zo skladu, tak pri vystavení faktúry je možné tovar automaticky vydať zo skladu s automatickým zaevidovaním výdajky zo skladu. Pri zmene obsahu vydanej faktúry, s pridruženou výdajkou zo skladu, je automaticky synchronizovaný aj obsah výdajky. Systém fakturácie umožňuje jedným kliknutím vytvoriť z vystavenej faktúry dodací list alebo aj naopak, na základe dodacieho listu vystaviť faktúru, prípadne predfaktúru.

Program umožňuje evidenciu aj odoslaných objednávok a došlých faktúr. Všetky vystavené doklady je možné za účelom automatizovaného zaúčtovania vyexportovať do najpoužívanejších účtovných systémov. (Kros, Pohoda, MRP a pod.) Samozrejmosťou sú tlačové formuláre, ktoré obsahujú logo vašej firmy a každý používateľ má možnosť upraviť si vzhľad svojich dokladov. Faktúry naviac obsahujú kód PAY by square pre uľahčenie finačných úhrad vašimi zákazníkmi. Súčasťou fakturácie je i modul vytvárania, evidencie a tlače cenových ponúk.

Vytvárané doklady umožňujú pridávať položky do dokladu buď priamo zo skladu alebo z prednastavených šablón. Šablóny umožňujú zapamätať si celé skupiny položiek patriacich k sebe. Takto môžete vložením jednej šablóny, pri opakujúcich sa položkách, vložiť položky do faktúry alebo iného dokladu, na jedno kliknutie.

Automatická fakturácia umožňuje automatické vystavovanie dokladov (Faktúr, predfaktúr, cenových ponúk a pod.), ktoré sa opakujú. Fakturácia služieb, nájmu, energií, parkovného a pod.

Sklad

Evidencia skladu, príjemky, výdajky, tlač katalógov tovaru


Sklad umožňuje vytvárať a zaraďovať skladové karty s ľubovoľným množstvom parametrov, obrázkov a príloh. Skladové karty je možné členiť do tovarových skupín v podobe stromovej štruktúry. Vyhľadávanie tovaru v sklade umožňuje vyhľadávať tovar podľa skladovej karty alebo podľa skupiny tovaru. Samozrejmosťou je evidencia pohybov v sklade, či už s použitím priemerovaných cien v sklade alebo systém FIFO. Priemerované ceny v sklade sa prepočítavajú automaticky pri zmene každej príjemky alebo výdajky v sklade a tak nie je potrebné spúšťať prepočet skladových cien pri pohybe v sklade. Program sklad umožňuje tlač katalógov tovaru s prednastaveným alebo aj vlastným dizajnom. Skladové karty a ich pohyby je možné exportovať, do externých účtovných systémov alebo e-shopov. Softvér Sklad je možné použiť aj samostatne, bez fakturácie na bezpečnú evidenciu skladových zásob. Program je možné použiť v sieti počítačov, prípadne aj na spravovanie skladov vzdialených ďaleko od seba, prepojených vysokorýchlostným internetom.

Vlastnosti systému


Evidencia dokladov


Evidencia dokladov

Evidencia dokladov umožňuje sledovanie celého toku údajov od prijatia objednávky, cez vystavovanie faktúr, evidenciu platieb za jednotlivé obchodné prípady až po vyskladnenie a expedíciu tovaru. Všetky doklady a prijaté platby je možné viazať na jednotlivé obchodné prípady.

SQL databáza


Transakčná SQL databáza

Transakčná databáza aj v tej najlacnejšej verzii programu zabezpečuje stálu integritu údajov aj pri náhodných výpadkoch elektriny alebo pri neočakávanom vypnutí počítača. Program používa bezplatnú SQL databázu Firebird.

Jednoduchá inštalácia


Jednoduchá inštalácia

Aj keď program využíva transakčnú databázu, jeho inštalácia je veľmi jednoduchá, nakoľko je bezplatná SQL databáza súčasťou inštalácie. Samostatná inštalácia SQL servera Firebird je potrebná len vtedy, keď potrebujete zdieľať fakturačné údaje v sieti počítačov.

Sieťová verzia


Sieťová verzia fakturácie

Ak to vaša organizácia potrebuje, je možné pracovať s programom EconomSys v sieti počítačov. V takomto prípade je možné nastaviť obmedzenie prístupu zamestnancom a o automatické číslovanie dokladov sa stará automatický správca.

Import údajov


Import údajov

Softvér EconomSys umožňuje import údajov z rôznych ekonomických systémov (Napríklad Kros, Pohoda, MRP a pod.). Import niektorých údajov je možný aj z rôznych typov datových súborov (CSV, TXT, XML, DBF, db) a databáz (FDB, MDA, MDF) alebo systému EDI.

Export údajov


Export údajov

Program EconomSys umožňuje export údajov do účtovných systémov (Kros, Pohoda, MRP) pre jednoduchšie automatizované zaúčtovanie.

Adresár


Adresár

Systém fakturácie obsahuje adresár kontaktných adries. Adresár umožňuje tlač štítkov alebo obálok rôznych rozmerov, ale môžete ho využiť aj na tlač personalizovaných listov vaším zákazníkom.

Tlač


Tlač

Program obsahuje prednastavené tlačové zostavy obsahujúce nastaviteľné firemné logo. Tlačové zostavy umožňujú pridať aj obrázok podpisu s pečiatkou, prípadne vodotlač. Z každej tlačovej zostavy si používateľ môže vytvoriť vlastnú upraviteľnú zostavu. Faktúry obsahujú kódy PAY by square pre rýchle platby.

Zálohovanie údajov


Zálohovanie údajov

Softvér umožňuje automatické aj manuálne zálohovanie údajov priamo databázovým serverom za plnej prevádzky systému v počítačovej sieti. Program umožňuje aj plne autommatické zálohovanie údajov na cloude Google drive.

Email


E-mail

Fakturácia umožňuje odoslať faktúru emailom priamo z programu. Ale netýka sa to len faktúry. Odoslať emailom môžete, priamo z programu, ľubovoľný doklad alebo tlačovú zostavu.

Obchodné prípady


Obchodné prípady

Softvér EconomSys umožňuje zoskupovať vystavené doklady spolu s prijatými platbami do jednotlivých obchodných prípadov - zákaziek.

Hotovostné platby


Hotovostné platby

Pri hotovostných platbách softvér fakturácia umožňuje vystaviť a evidovať príjmové a výdavkové pokladničné doklady.

Automatická fakturácia


Automatická fakturácia

Automatická fakturácia umožňuje vystavenie väčšieho množstva pravidelne opakujúcich sa dokladov na jedno kliknutie. Napríklad pri opakovanej fakturácii nájomného, spotrebu energií, vodného, stočného, parkovného a pod.

Stiahnutie programu


Program fakturácia na stiahnutie zadarmo

Fakturačný program si môžete bezplatne stiahnuť a vyskúšať. Nemusíte sa pritom nikde registrovať.

Program je určený pre počítače s operačným systémom Windows®.

Stiahnuť

Kliknutím na tlačítko "Stiahnuť" spustíte sťahovanie softvéru do vášho počítača.

V prípade, že sťahovanie nefunguje, kliknite sem.

Inštalovaním alebo použitím softvéru EconomSys vyjadrujete svoj súhlas s licenčnými podmienkami, podmienkami použitia a s podmienkami ochrany osobných údajov.

Postup inštalácie


Inštalácia

Stiahnite si bezplatne Setup.exe. Po jeho uložení do vášho počítača spustite Setup a čítajte pokyny pre inštaláciu programu.

V prípade potreby kontaktujte našu podporu.

Systémové požiadavky


Systémové požiadavky

Fakturačný softvér EconomSys vyžaduje operačný systém Windows® minimálne verzie Windows XP SP 3. Odporúčame použiť operačný systém Windows 7 a vyšší. Program vyžaduje miesto na disku menšie ako 200 MB.

Sieťová verzia


Sieťová verzia

Sieťová verzia aplikácie, pri použití v režime zdieľanej databázy, vyžaduje inštaláciu bezplatného databázového servera Firebird.

Ceny


Ceny sú jednorazové za licenciu bez časového obmedzenia, bez pravidelných poplatkov a bez DPH.

Verzie pre 1 PC Faktúry Sklad Sieť Automatické faktúry *** Počet licencií Počet firiem Cena
Zadarmo* Check icon Check icon 1 0 Stiahnuť
Fakturácia Check icon 1 1  39 
teraz -30%
27 EUR
Kúpiť
Sklad Check icon 1 1 67 EUR Kúpiť
Fakturácia a sklad Check icon 1 1  87 
teraz -50%
43 EUR
Kúpiť
Fakturácia a sklad - viac firiem Check icon 1 169 EUR Kúpiť
Verzie pre sieť PC** Faktúry Sklad Sieť Automatické faktúry *** Počet licencií Počet firiem Cena
Fakturácia sieťová Check icon Check icon Check icon 5 1 117 EUR Kúpiť
Sklad sieťový Check icon Check icon 5 1 133 EUR Kúpiť
Fakturácia a sklad - Sieťová Check icon Check icon Check icon Check icon 5 1  183 
teraz -50%
92 EUR
Kúpiť
Fakturácia a sklad - Podnik Check icon Check icon Check icon Check icon 10 1  337 
teraz -50%
169 EUR
Kúpiť
Fakturácia a sklad - Multi firma Check icon Check icon Check icon Check icon 10 484 EUR Kúpiť
30 dňová záruka vrátenia peňazí

* Fakturácia zadarmo obsahuje obmedzenia.

** Licencie pre sieťové verzie je možné uplatniť aj samostatne pre lokálne počítače.

V prípade, že potrebujete poradiť kontaktujte nás.


Copyright © 2020 UtilStudio, s.r.o. - UtilStudio.com

`